Новости

Ноември 2018

Учество на Научната конференција „Загадување на градовите во Република Македонија, кои се решенијата?„

повеќе


Октомври 2018

Технолаб учествуваше на Меѓународна конференција „Енергетика 2018„ во организација на ЗЕМАК

повеќе


Септември 2018

Учество на Технолаб на Конгресот на хемичари и технолози

повеќе


Архива на новости

Безбедност и заштита при работа


Технолаб е меѓу првите компании во Р. Македонија која доби Овластување од  Министерството за труд и социјална политика за вршење на стручни работи од областа на безбедност и заштита при работа.

Тимот кој работи во состав на секторот за безбедност и заштита при работа е составен од 8 инжинери со положен стручен испит за БЗР.

Секторот за БЗР меѓудругото ги нуди и следниве услуги:

 • Проценка на ризик на работните места
 • Изјава за безбедност на работните места
 • [ Референтна листа ]
 • Обука на вработените за безбедност и заштита при работа
 • Изработка на програми за обука на работниците од областа на БЗР
 • Обука на претставници на вработените за безбедност и заштита при работа
 • Обука на вработените за противпожарна заштита, евакуација и спасување
 • Изработка на план за Безбедност и заштита при работа
 • Изработка на правилник за лична заштитна опрема
 • Испитување на средствата за работа
 • Водење на евиденција за БЗР
 • Мерење и анализа на услови во работната средина
   • мерење на микроклиматски услови во работната средина
   • мерење на осветленост во работната средина
   • мерење на бучава во работната средина
   • мерење на хемиски штетности (прашина, СО, СО2, ...) во работна средина
   • мерење на хемиски штетности ( присуство на органски соодиненија)
 • Преглед и испитување на електрична инсталација
 • Преглед и испитување на громобранска инсталација
 • Изработка на студии (стручни документации) за остварување на право на стаж на осигурување со зголемено траење (бенифициран стаж)
 • Изработка на проекти и елаборати за безбедност и заштита при работа и план за БЗР за градилиште
 • Консултативни услуги при имплемнетација на OHSAS 18001 стандардот

[ Референтна листа ]