Лабораторија и испитувања


Лабораторија за еколошки испитувања акредитирана од Институтот за акредитација на Република Македонија според стандардот МКС ИСО/ИЕЦ 17025:2006

Лабораторијата за еколошки испитувања е акредитирана од Институтот за акредитација на Република Македонија според стандардот МКС ИСО/ИЕЦ 17025:2006

Лабораторијата на ТЕХНОЛАБ е горда на квалитетот на услугите што ги дава на своите клиенти. При тоа, лабораторијата постојано работи на усовршување и подобрување на нивото на услуги преку следење на светските трендови во испитувањата , постојана едукација на вработените, осовременување на опремата и просторот за испитувања, воведување на нови методи за испитување, учество во меѓународни меѓу лабораториски испитувања.

 • Мерење и анализа на услови во работната средина
  • мерење на микроклиматски услови во работната средина(температура, релативна влажност, брзина на струење на воздух
  • мерење на осветленост во работната средина
  • одредување на професионалната изложеност на бучава
  • мерење на хемиски штетности (прашина, СО, СО2, ...) во работна средина
  • мерење на хемиски штетности ( присуство на органски соодиненија)

 • Мониторинг на емисии на загадувачки супстанции во воздух
 • Контрола на квалитетот на воздухот (емисија и имисија)
 • Лабораториски и технолошки испитувања на животната средина
  • Мерење на брзина и волуменски проток на гасни струења во канали
  • Мерење на температура на гасови во канали
  • Земање на примероци од гасови во канали
  • Одредување на концентрации на ЅО2,СО, СО2, NO и О2 во отпадни гасови
  • Одредување на концентрација на цврсти честички (прашина) во отпадни гасови
  • Определување на вкупни суспендирани честички, респирабилни честички и фракција ЦЧ10
  • Одредување на суспендираните цврсти честички РМ 2,5
  • Одредување на нивоата на бучава во животна средина
  • Мерење и анализа на емисии во вода
  • Мерење и анализа на емисии во почва


Сертификат за акредитација на лабораторија