Новости

Ноември 2018

Учество на Научната конференција „Загадување на градовите во Република Македонија, кои се решенијата?„

повеќе


Октомври 2018

Технолаб учествуваше на Меѓународна конференција „Енергетика 2018„ во организација на ЗЕМАК

повеќе


Септември 2018

Учество на Технолаб на Конгресот на хемичари и технолози

повеќе


Архива на новости

Лабораторија и испитувања


Лабораторија за еколошки испитувања акредитирана од Институтот за акредитација на Република Македонија според стандардот МКС ИСО/ИЕЦ 17025:2006

Лабораторијата за еколошки испитувања е акредитирана од Институтот за акредитација на Република Македонија според стандардот МКС ИСО/ИЕЦ 17025:2006

Лабораторијата на ТЕХНОЛАБ е горда на квалитетот на услугите што ги дава на своите клиенти. При тоа, лабораторијата постојано работи на усовршување и подобрување на нивото на услуги преку следење на светските трендови во испитувањата , постојана едукација на вработените, осовременување на опремата и просторот за испитувања, воведување на нови методи за испитување, учество во меѓународни меѓу лабораториски испитувања.

 • Мерење и анализа на услови во работната средина
  • мерење на микроклиматски услови во работната средина(температура, релативна влажност, брзина на струење на воздух
  • мерење на осветленост во работната средина
  • одредување на професионалната изложеност на бучава
  • мерење на хемиски штетности (прашина, СО, СО2, ...) во работна средина
  • мерење на хемиски штетности ( присуство на органски соодиненија)

 • Мониторинг на емисии на загадувачки супстанции во воздух
 • Контрола на квалитетот на воздухот (емисија и имисија)
 • Лабораториски и технолошки испитувања на животната средина
  • Мерење на брзина и волуменски проток на гасни струења во канали
  • Мерење на температура на гасови во канали
  • Земање на примероци од гасови во канали
  • Одредување на концентрации на ЅО2,СО, СО2, NO и О2 во отпадни гасови
  • Одредување на концентрација на цврсти честички (прашина) во отпадни гасови
  • Определување на вкупни суспендирани честички, респирабилни честички и фракција ЦЧ10
  • Одредување на суспендираните цврсти честички РМ 2,5
  • Одредување на нивоата на бучава во животна средина
  • Мерење и анализа на емисии во вода
  • Мерење и анализа на емисии во почва


Сертификат за акредитација на лабораторија