новости


Ноември 2012

Лабораторијата на Технолаб се здоби со реакредитација согласно МКС EN ISO/IEC 17025:2006 при што го прошири својот опсег на акредитација со методи за испитување на отпадни и површонски води

повеќе

Октомври 2012

Технолаб учествуваше на меѓународното советување “Енергетика 2012“ во организација на ЗЕМАК

повеќе

Септември 2012

Технолаб продолжува со изведување на обуки за управување и/или постапување со отпад

повеќе

Септември 2012

Технолаб учествуваше на 22-от Конгрес на Сојузот на хемичарите и технолозите на Македонија

повеќе

Август 2012

Технолаб започна со активности за реализација на проектот: Еколошки мониторинг на подрачјето на ХЕЦ Бошков Мост

повеќе

Јуни 2012

Тимот на Технолаб успешно го заврши проектот: Спроведување на постапка за стратегиска оцена на животната средина и изработка на Извештај за стратегиска оцена на животната средина за Генералниот урбанистички План 2012-2022

повеќе

Јуни 2012

Учество на тркалезната маса на тема “Правилник за минималните барање за безбедност и здравје при работа за привремени мобилни градилишта“ во организација на МЗЗПР, 20-22 јуни 2012

повеќе

Јуни 2012

Прослава на светски ден на акредитација 09.06.2011

повеќе

Јуни 2012

М-р Магдалена Трајковска Трпевска и Технолаб добија награди за долгогодишен значаен придонес во работењето на ЗЕМАК

повеќе

Мај 2012

Технолаб на покана на ИАРМ присуствуваше на свечената прес конференција по повод потпишувањето на договорот помеѓу ИАРМ и Европската организација за акредитација

повеќе

Мај 2012

На 13-тата заедничка средба на EIONET и TFEIP (Берн Швајцарија) изготвениот IIR извештај за Р.Македонија беше награден од страна на CEIP. Во изработката на овој извештај учествуваше М-р Магдалена Трајковска Трпевска како клучен експерт за емисии во воздух

повеќе

Мај 2012

Учество на Технолаб во меѓународен проект од областа на заштита на животната средина во Тирана, Албанија

повеќе

Април 2012

Тимот на Технолаб предводен од М-р Магдалена Трајковска Трпевска учествуваше на меѓулабораториски споредбени мерења на бучава во животна средина во Крушевац, Република Србија

повеќе

Април 2012

Технолаб имплеметираше интегриран систем за менаџмент според меѓународните стандарди ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001

повеќе

Април 2012

Во периодот од ноември 2011 до април 2012 Технолаб спроведуваше обуки за управување и/или постапување со отпад

повеќе

Декември 2011

Технолаб изработи студии за оцена на влијание врз животната средина за пет делници на гасификациониот систем на Република Македонија

повеќе

Ноември 2011

Технолаб ја продолжи акредитацијата согласно ИСО 17020 и ИСО 17025

повеќе

Ноември 2011

Технолаб доби овластување за вршење на обуки за управување со отпад

повеќе

Октомври 2011

Тимот на Технолаб учествуваше на IV Меѓународна Конференција “Компетентност на лабораториите 2011“ што се одржа во Цавтат, Р.Хрватска

повеќе

Септември 2011

Учество на Меѓународниот конгрес за БЗР во Истанбул, Турција

повеќе