новости


Јуни 2011

Во Копенхаген, Данска се одржа Tретата фаза од ревизијата на инвентарите за емисија на загадувачки супстанции во воздухот во Европа

повеќе

Јуни 2011

Технолаб учествуваше на Советувањето “ Можности за енергетско искористување на јагленови наоѓалишта во Неготино-Мариово со јамска експлоатација“ организирано од ЗЕМАК

повеќе

Јуни 2011

Свечено врачување на сертификатот за инспекциско тело

повеќе

Јуни 2011

Презентација на документот “Изјава за безбедност при работа со проценка на ризик на работните места во Фени Индустри, Кавадарци“

повеќе

Мај 2011

Финализиран е проектот: Изјава за безбедност на работните места во АД ЕЛЕМ, Подружница РЕК Битола

повеќе

Март 2011

Технолаб ја предаде документацијата за проценка на ризици и изјава за безбедност за работните места во Фени Индустри, Кавадарци

повеќе

Февруари 2011

Технолаб учествуваше на меѓународната конференција за БЗР во Струга

повеќе

Февруари 2011

Учество на меѓународна конференција во Стокхолм, Шведска

повеќе

Декември 2010

Технолаб прослави јубилеј - 10 години од своето постоење

повеќе

Ноември 2010

Технолаб се пресели во нови сопствени простории на бул. Кузман Јосифовски Питу бр.28/3

повеќе

Октомври 2010

Технолаб доби сертификат согласно МКС EN ISO/IEC 17020:2006 тип А издаден од ИАРМ

повеќе

Септември 2010

Технолаб учествуваше на Меѓународното советување “Енергетика 2010” во организација на Здружението на Eнергетичари на Македонија

повеќе

Септември 2010

Обуки на вработените во Технолаб за имплемтација на меѓународните стандарди МКС ЕN ISO/IEC 17025:2006 и МКС ЕN ISO/IEC 17020:2006

повеќе

Мај 2010

Технолаб претставуван од м-р. Магдалена Трајковска Трпевска учествуваше на 11-та заедничка конференција и работилница на TFEIP и EIONET

повеќе

Јануари 2009

Институтот за акредитација на Р.Македонија му додели на Технолаб Сертификат за Акредитација на лабораторијата за еколошки испитувања бр. ЛТ-008.

повеќе

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | следно >>