Новости

Ноември 2018

Учество на Научната конференција „Загадување на градовите во Република Македонија, кои се решенијата?„

повеќе


Октомври 2018

Технолаб учествуваше на Меѓународна конференција „Енергетика 2018„ во организација на ЗЕМАК

повеќе


Септември 2018

Учество на Технолаб на Конгресот на хемичари и технолози

повеќе


Архива на новости

новости


Јуни 2012

Учество на тркалезната маса на тема “Правилник за минималните барање за безбедност и здравје при работа за привремени мобилни градилишта“ во организација на МЗЗПР, 20-22 јуни 2012

На покана од МЗЗПР, М-р Магдалена Трајковска Трпевска учествуваше на тркалезната маса со наслов “Правилник за минималните барање за безбедност и здравје при работа за привремени мобилни градилишта“ со своја презентација на тема “Опасности и штетности со најголем удел во проценката на ризик на работни места на привремени мобилни градилишта“. Оваа презентација предизвика голем интерес кај присутните и беше проследена со понатамошна дискусија на истата тема. Тркалезната маса се одржа во хотел Дрим во Струга од 20-22 јуни 2012 во присуство на претставници од Државниот инспекторат за труд, претставници од Норвешкиот инспекторат за труд и претставници од Институтот по медицина на трудот.

 

Архива на новости