Новости

Ноември 2018

Учество на Научната конференција „Загадување на градовите во Република Македонија, кои се решенијата?„

повеќе


Октомври 2018

Технолаб учествуваше на Меѓународна конференција „Енергетика 2018„ во организација на ЗЕМАК

повеќе


Септември 2018

Учество на Технолаб на Конгресот на хемичари и технолози

повеќе


Архива на новости

новости


Јануари 2014

Презентација на Студијата за оцена на влијанието врз животната средина на проектот Јагленово наоѓалиште- „Мариово“

На 21 јануари 2014 година во Општина Прилеп беше одржана презентација на Студијата за оцена на влијанието врз животната средина на проектот Јагленово наоѓалиште- „Мариово". Студијата беше изработена од страна на ERICo Velenje, Институт за еколошки истражувања д.o.o. Велење, Р. Словенија при што М-р Магдалена Трајковска Трпевска беше ангажирана како одговорен експерт за оцена на влијанието врз животната средина. Во присуство на претставници од општина Прилеп, ERICo Velenje и претставници од невладини организации, М-р Магдалена Трајковска Трпевска ја презентираше Студијата и одговараше на поставените прашања од страна на присутните. 

Архива на новости