Новости

Ноември 2018

Учество на Научната конференција „Загадување на градовите во Република Македонија, кои се решенијата?„

повеќе


Октомври 2018

Технолаб учествуваше на Меѓународна конференција „Енергетика 2018„ во организација на ЗЕМАК

повеќе


Септември 2018

Учество на Технолаб на Конгресот на хемичари и технолози

повеќе


Архива на новости

новости


Мај 2014

Редовен надзор и проширување на опсегот на акредитација на лабораторијата на Технолаб соглaсно МКС EN ISO\IEC 17025:2006

 

Во приодот од 21 до 23 Мај 2014 г., Институтот за Акредитација на Република Македонија изврши редовна надзорна посета на лабораторијата на Технолаб. При тоа уште еднаш беше потврдено дека Технолаб ги задоволува барањата на стандардот МКС EN ISO\IEC 17025:2006. Во текот на овој редовен надзор беше направено и проширување на опсегот на акредитација со методи за категоризација и карактеризација на отпад со што Технолаб стана прва и единствена акредитирана лабораторија во Република Македонија за испитување на отпад.   


 

 

Архива на новости