Новости

Ноември 2018

Учество на Научната конференција „Загадување на градовите во Република Македонија, кои се решенијата?„

повеќе


Октомври 2018

Технолаб учествуваше на Меѓународна конференција „Енергетика 2018„ во организација на ЗЕМАК

повеќе


Септември 2018

Учество на Технолаб на Конгресот на хемичари и технолози

повеќе


Архива на новости

новости


Октомври 2014

Учество на меѓународен симпозиум “Енергетика – 2014“ во организација на Земак

Технолаб традиционално како долгогодишен соработник на здружението на енергетичари на Македонија – Земак, се вклучи во програмата на “Енергетика 2014“ со два свои труда. Трудот “Студија за Оцана на влијанието врз животната средина на проектот јагленово наоќалиште – Мариово„ беше презентиран од М-р Магдалена Трајковска Трпевска, а трудот “Проценка на ризик на работни места во АД ЕЛЕМ Подружница ХЕЦ Маврово и изработка на документот Изјава за безбедност при работа“ беше презентиран од Трајче Србиноски.

Архива на новости