Новости

Ноември 2018

Учество на Научната конференција „Загадување на градовите во Република Македонија, кои се решенијата?„

повеќе


Октомври 2018

Технолаб учествуваше на Меѓународна конференција „Енергетика 2018„ во организација на ЗЕМАК

повеќе


Септември 2018

Учество на Технолаб на Конгресот на хемичари и технолози

повеќе


Архива на новости

новости


Мај 2015

Учество на Работилница за иницирање на изработка на Националната програма за елиминација на болести предизвикани од азбест во Република Македонија

 

На покана од Институтот за медицина на трудот-Колаборативент центар на Светската здравствена организација,  М-р Магдалена Трајковска Трпевска учествуваше на работилницата за иницирање на изработка на Националната програма за елиминација на болести предизвикани од азбест во Република Македонија. Во текот на работилницата беше презентирана потребата од донесување на Националната програма за елиминирање на болестите предизвикани од азбест преку подготвување на Националниот профил за азбест со кој ќе се презентира состојбата во Република Македонија во поглед на изложеноста на различните видови азбест и ризичните субпопулации со поранешна и актуелна изложеност на азбест.

Архива на новости