Новости

Февруари 2017

Промоција на лабораторијата на Технолаб како прва и единствена лабораторија во Македонија која е акредитирана согласно ISO17025 и CEN 15675

повеќе


Декември 2016

Редовен надзор и реакредитација на лабораторијата на Технолаб согласно ISO 17025 и проширување на опсегот со методи согласно техничката спецификација CEN 15675

повеќе


Декември 2016

Презентација на Катастар за животната средина на територијата на Општина Велес

повеќе


Архива на новости

новости


Мај 2015

Овластување за спроведување на обуки за стручно усовршување на стручните лица за безбедност при работа

Технолаб Доо Скопје од страна на Министерството за труд и социјална политика доби Решение со кое се овластува за спроведување на обуки за стручно усовршување на стручните лица за безбедност при работа. Со ова Технолаб е првата компанија која овластено врши и спроведува обуки за стручно оспособување на стручните лица за БЗР кои согласно Законот за безбедност и здравје при работа имаат обврска континуирано стручно да се усовршуваат. Стручното усовршување се врши преку преку активно или пасивно учество на обуки, семинари, работилници, национални и меѓународни конференции.

Архива на новости