Новости

Ноември 2018

Учество на Научната конференција „Загадување на градовите во Република Македонија, кои се решенијата?„

повеќе


Октомври 2018

Технолаб учествуваше на Меѓународна конференција „Енергетика 2018„ во организација на ЗЕМАК

повеќе


Септември 2018

Учество на Технолаб на Конгресот на хемичари и технолози

повеќе


Архива на новости

новости


Мај 2015

Овластување за спроведување на обуки за стручно усовршување на стручните лица за безбедност при работа

Технолаб Доо Скопје од страна на Министерството за труд и социјална политика доби Решение со кое се овластува за спроведување на обуки за стручно усовршување на стручните лица за безбедност при работа. Со ова Технолаб е првата компанија која овластено врши и спроведува обуки за стручно оспособување на стручните лица за БЗР кои согласно Законот за безбедност и здравје при работа имаат обврска континуирано стручно да се усовршуваат. Стручното усовршување се врши преку преку активно или пасивно учество на обуки, семинари, работилници, национални и меѓународни конференции.

Архива на новости