Новости

Март 2018

Генералниот менаџер на ТЕХНОЛАБ М-р Магдалена Трајковска Трпевска е избрана за една од 10-те Топ Жени Менаџерки во Македонија за 2017 година

повеќе


Декември 2017

„Одржување на безбедноста при работа на работни места во рудници за експлоатација на суровини Искуства од Бучим, Радовиш “

повеќе


Октомври 2017

Прва работилница “ Сите дишеме (Ч)ист воздух“

повеќе


Архива на новости

новости


Мај 2015

Овластување за спроведување на обуки за стручно усовршување на стручните лица за безбедност при работа

Технолаб Доо Скопје од страна на Министерството за труд и социјална политика доби Решение со кое се овластува за спроведување на обуки за стручно усовршување на стручните лица за безбедност при работа. Со ова Технолаб е првата компанија која овластено врши и спроведува обуки за стручно оспособување на стручните лица за БЗР кои согласно Законот за безбедност и здравје при работа имаат обврска континуирано стручно да се усовршуваат. Стручното усовршување се врши преку преку активно или пасивно учество на обуки, семинари, работилници, национални и меѓународни конференции.

Архива на новости