Новости

Ноември 2018

Учество на Научната конференција „Загадување на градовите во Република Македонија, кои се решенијата?„

повеќе


Октомври 2018

Технолаб учествуваше на Меѓународна конференција „Енергетика 2018„ во организација на ЗЕМАК

повеќе


Септември 2018

Учество на Технолаб на Конгресот на хемичари и технолози

повеќе


Архива на новости

новости


Септември 2015

Учество на Меѓународната Конференција „Кавалитет и компетентност 2015“

 

Технолаб учествуваше на Втората Меѓународна конференција „КВАЛИТЕТ И КОМПЕТЕНТНОСТ 2015„ која се одржа во периодот од 17 до 19 Септември во хотел Метропол Охрид, во организација на МАКЛАБ. Во рамките на конференцијата Технолаб беше претставен преку презентирање на три труда и тоа: трудот со наслов “Предизвици и ризици на вработените во лабораториите за тестирање“ беше презентиран од М-р Магдалена Трајковска Трпевска, трудот “Испитување на отпадот (згура) ОД Фени Индустри Кавадарци со цел негова карактеризација“ беше презентиран од Стефан Јовановски и трудот „Интерпретација на резултати од испитувања на концентрацијата на хемиските супстанции во работна средина„ беше презентиран од Елена Трпчевска. Оваа конференција беше одлична можност за презентирање на искуствата помеѓу лабораториите и инспекциските тела во Р. Македонија и регионот.

Архива на новости