Новости

Февруари 2017

Промоција на лабораторијата на Технолаб како прва и единствена лабораторија во Македонија која е акредитирана согласно ISO17025 и CEN 15675

повеќе


Декември 2016

Редовен надзор и реакредитација на лабораторијата на Технолаб согласно ISO 17025 и проширување на опсегот со методи согласно техничката спецификација CEN 15675

повеќе


Декември 2016

Презентација на Катастар за животната средина на територијата на Општина Велес

повеќе


Архива на новости

новости


Септември 2015

Учество на Меѓународната Конференција „Кавалитет и компетентност 2015“

 

Технолаб учествуваше на Втората Меѓународна конференција „КВАЛИТЕТ И КОМПЕТЕНТНОСТ 2015„ која се одржа во периодот од 17 до 19 Септември во хотел Метропол Охрид, во организација на МАКЛАБ. Во рамките на конференцијата Технолаб беше претставен преку презентирање на три труда и тоа: трудот со наслов “Предизвици и ризици на вработените во лабораториите за тестирање“ беше презентиран од М-р Магдалена Трајковска Трпевска, трудот “Испитување на отпадот (згура) ОД Фени Индустри Кавадарци со цел негова карактеризација“ беше презентиран од Стефан Јовановски и трудот „Интерпретација на резултати од испитувања на концентрацијата на хемиските супстанции во работна средина„ беше презентиран од Елена Трпчевска. Оваа конференција беше одлична можност за презентирање на искуствата помеѓу лабораториите и инспекциските тела во Р. Македонија и регионот.

Архива на новости