Новости

Март 2018

Генералниот менаџер на ТЕХНОЛАБ М-р Магдалена Трајковска Трпевска е избрана за една од 10-те Топ Жени Менаџерки во Македонија за 2017 година

повеќе


Декември 2017

„Одржување на безбедноста при работа на работни места во рудници за експлоатација на суровини Искуства од Бучим, Радовиш “

повеќе


Октомври 2017

Прва работилница “ Сите дишеме (Ч)ист воздух“

повеќе


Архива на новости

новости


Ноември 2015

Обука за стручни лица за БЗР на тема „Мерки за намалување на опасности и штетности на вработени изложени на хемиски влијанија„

Врз основа на овластувањето од Министерството за труд и социјална политика, а согласно Програмата за спроведување на обуки за стручно усовршување на стручните лица за БЗР, ТЕХНОЛАБ организираше обука за стручните лица за БЗР на тема „Мерки за намалување на опасности и штетности на вработени изложени на хемиски влијанија„ . Обуката се одржа во Скопје на 21.11.2015 година во салата Конти Клуб во х.Континетал.

Предавачи на обуката беа г-ѓа Слаѓана Андоновска, раководител на секторот за безбедност и   здравје при работа при Државниот инспекторат за труд; М-р Магдалена Трајковска Трпевска, магистар по хемиски науки; Елена Трпчевска, дипломиран инжинер технолог и Дејан Митревски, дипломиран инжинер по заштита при работа. Учесници на обуката беа стручни лица за БЗР од повеќе компании од Р. Македонија и тоа од делот на металургија, енергетика, градежништво, производство на градежни материјали и други.

Концептот на интерактивно учество на слушателите во текот на обуката овозможи квалитетно обработување и излагање на дадената тема која поради својата актуелност предизвика големо внимание. Слушателите и предавачите на обуката се стекнаа со потврди со бодови за пасивно односно активно учество на обуката согласно  Правилникот за начинот на бодувањето на активното и пасивното учество во обуките за стручно усовршување на стручните лица за безбедност при работа и формата и образецот на потврдата за стекнатите бодови за учество на обуката за стручно усовршување.

Архива на новости