Новости

Февруари 2017

Промоција на лабораторијата на Технолаб како прва и единствена лабораторија во Македонија која е акредитирана согласно ISO17025 и CEN 15675

повеќе


Декември 2016

Редовен надзор и реакредитација на лабораторијата на Технолаб согласно ISO 17025 и проширување на опсегот со методи согласно техничката спецификација CEN 15675

повеќе


Декември 2016

Презентација на Катастар за животната средина на територијата на Општина Велес

повеќе


Архива на новости

новости


Февруари 2016

Обука за стручно усовршување на стручните лица за БЗР на тема: “Присутни ризици на работните места изложени на нејонизирачко зрачење„

Согласно Годишната програма за 2016 година за спроведување на обуки за стручните лица за БЗР, на 18 февруари 2016, Технолаб организираше обука за стручните лица за БЗР на тема “Присутни ризици на работните места изложени на нејонизирачко зрачење„. Предавачи на обуката беа Слаѓана Андоновска раководител на секторот за БЗР при Државниот инспекторат за труд, Бранко Степановски, магистер по медицинска физика-лабораторија за физички испитувања при Воено медицинскиот центар Скопје и Проф.д-р Јордан Минов, доктор специјалист по медицина на труд од Институтот за медицина на труд на РМ. Учесници на обуката, освен стручните лица за БЗР беа и инспекторите од Државниот инспекторат за труд од сите градови во Македонија. 

Воведен збор на обуката имаше М-р Магдалена Трајковска Трпевска, стручно лице за БЗР и управител на Технолаб, која во своето обраќање им посака успешна обука на сите учесници. Учесниците на обуката беа поздравени и од страна на директорот на Државниот инспектрат за труд на Република Македонија, Аљадин Хавзиу кој ја истакна важноста на ваквите обуки во насока на континуирана едукација како на стручните лица така и на инспекторатот во насока на унапредување на безбедноста при работа.

Стручните лица за БЗР учесници на оваа обука се здобија со соодветни потврди со бодови согласно Правилникот за начинот на бодување на пасивно и активно учество во обуките за стручно усовршување на стручните лица за БЗР

Архива на новости