Новости

Јуни 2018

На иновативниот проект на Технолаб му е доделен грант од Фондот за иновации и технолошки развој во рамките за Првиот повик за финансирање на проекти во рамките на Столб 3 од Планот за економски раст на Влада на Република Македонија

повеќе


Јуни 2018

Тимот на Технолаб учествуваше на петдневен тренинг за одржливо управување со контаминирани локации во рамките на проектот на УНИДО за „Отстранување на техничките и економските бариери за иницирање на активности за деконтаминирање на локацијата на ОХИС“

повеќе


Март 2018

Генералниот менаџер на ТЕХНОЛАБ М-р Магдалена Трајковска Трпевска е избрана за една од 10-те Топ Жени Менаџерки во Македонија за 2017 година

повеќе


Архива на новости

новости


Април 2016

Обука за стручно усовршување на стручните лица за БЗР на тема: “Присутни ризици на работните места изложени на нејонизирачко зрачење„

Обука за стручно усовршување на стручните лица за БЗР на тема:
“Улогата на изборот и правилната употреба на личната заштитна опрема во ризик менаџментот на работните места со зголемен ризик„

Во рамките на планираните активности согласно годишната програма за 2016 година за спроведување на обуки за стручните лица за БЗР, Технолаб организираше обука за стручните лица за БЗР на тема “Улогата на изборот и правилната употреба на личната заштитна опрема во ризик менаџментот на работните места со зголемен ризик„.  Обуката се одржа во х.Континентал на 08.04.2016 година и истата беше наш придонес кон одбележување на Неделата за безбедност при работа.
Предавачи на обуката беа Слаѓана Андоновска раководител на секторот за БЗР при Државниот инспекторат за труд и стручните лица за БЗР Магдалена Трајковска Трпевска, Дејан Митревски и Ѓорѓи Андонов. 
Оваа обука беше оплеменета со корисни интерактивни дискусии помеѓу учесниците и со практична демонстрација на лични заштитни средства.
Стручните лица за БЗР учесници на оваа обука се здобија со соодветни потврди со бодови согласно Правилникот за начинот на бодување на пасивно и активно учество во обуките за стручно усовршување на стручните лица за БЗР.


Обука за стручно усовршување на стручните лица за БЗР на тема:

“Улогата на изборот и правилната употреба на личната заштитна опрема во ризик менаџментот на работните места со зголемен ризик„

 

Во рамките на планираните активности согласно годишната програма за 2016 година за спроведување на обуки за стручните лица за БЗР, Технолаб организираше обука за стручните лица за БЗР на тема “Улогата на изборот и правилната употреба на личната заштитна опрема во ризик менаџментот на работните места со зголемен ризик„.  Обуката се одржа во х.Континентал на 08.04.2016 година и истата беше наш придонес кон одбележување на Неделата за безбедност при работа.

Предавачи на обуката беа Слаѓана Андоновска раководител на секторот за БЗР при Државниот инспекторат за труд и стручните лица за БЗР Магдалена Трајковска Трпевска, Дејан Митревски и Ѓорѓи Андонов. 

Оваа обука беше оплеменета со корисни интерактивни дискусии помеѓу учесниците и со практична демонстрација на лични заштитни средства.

Стручните лица за БЗР учесници на оваа обука се здобија со соодветни потврди со бодови согласно Правилникот за начинот на бодување на пасивно и активно учество во обуките за стручно усовршување на стручните лица за БЗР.

Архива на новости