Новости

Февруари 2017

Промоција на лабораторијата на Технолаб како прва и единствена лабораторија во Македонија која е акредитирана согласно ISO17025 и CEN 15675

повеќе


Декември 2016

Редовен надзор и реакредитација на лабораторијата на Технолаб согласно ISO 17025 и проширување на опсегот со методи согласно техничката спецификација CEN 15675

повеќе


Декември 2016

Презентација на Катастар за животната средина на територијата на Општина Велес

повеќе


Архива на новости

новости


Април 2016

Обука за стручно усовршување на стручните лица за БЗР на тема: “Присутни ризици на работните места изложени на нејонизирачко зрачење„

Обука за стручно усовршување на стручните лица за БЗР на тема:
“Улогата на изборот и правилната употреба на личната заштитна опрема во ризик менаџментот на работните места со зголемен ризик„

Во рамките на планираните активности согласно годишната програма за 2016 година за спроведување на обуки за стручните лица за БЗР, Технолаб организираше обука за стручните лица за БЗР на тема “Улогата на изборот и правилната употреба на личната заштитна опрема во ризик менаџментот на работните места со зголемен ризик„.  Обуката се одржа во х.Континентал на 08.04.2016 година и истата беше наш придонес кон одбележување на Неделата за безбедност при работа.
Предавачи на обуката беа Слаѓана Андоновска раководител на секторот за БЗР при Државниот инспекторат за труд и стручните лица за БЗР Магдалена Трајковска Трпевска, Дејан Митревски и Ѓорѓи Андонов. 
Оваа обука беше оплеменета со корисни интерактивни дискусии помеѓу учесниците и со практична демонстрација на лични заштитни средства.
Стручните лица за БЗР учесници на оваа обука се здобија со соодветни потврди со бодови согласно Правилникот за начинот на бодување на пасивно и активно учество во обуките за стручно усовршување на стручните лица за БЗР.


Обука за стручно усовршување на стручните лица за БЗР на тема:

“Улогата на изборот и правилната употреба на личната заштитна опрема во ризик менаџментот на работните места со зголемен ризик„

 

Во рамките на планираните активности согласно годишната програма за 2016 година за спроведување на обуки за стручните лица за БЗР, Технолаб организираше обука за стручните лица за БЗР на тема “Улогата на изборот и правилната употреба на личната заштитна опрема во ризик менаџментот на работните места со зголемен ризик„.  Обуката се одржа во х.Континентал на 08.04.2016 година и истата беше наш придонес кон одбележување на Неделата за безбедност при работа.

Предавачи на обуката беа Слаѓана Андоновска раководител на секторот за БЗР при Државниот инспекторат за труд и стручните лица за БЗР Магдалена Трајковска Трпевска, Дејан Митревски и Ѓорѓи Андонов. 

Оваа обука беше оплеменета со корисни интерактивни дискусии помеѓу учесниците и со практична демонстрација на лични заштитни средства.

Стручните лица за БЗР учесници на оваа обука се здобија со соодветни потврди со бодови согласно Правилникот за начинот на бодување на пасивно и активно учество во обуките за стручно усовршување на стручните лица за БЗР.

Архива на новости