Новости

Јуни 2018

На иновативниот проект на Технолаб му е доделен грант од Фондот за иновации и технолошки развој во рамките за Првиот повик за финансирање на проекти во рамките на Столб 3 од Планот за економски раст на Влада на Република Македонија

повеќе


Јуни 2018

Тимот на Технолаб учествуваше на петдневен тренинг за одржливо управување со контаминирани локации во рамките на проектот на УНИДО за „Отстранување на техничките и економските бариери за иницирање на активности за деконтаминирање на локацијата на ОХИС“

повеќе


Март 2018

Генералниот менаџер на ТЕХНОЛАБ М-р Магдалена Трајковска Трпевска е избрана за една од 10-те Топ Жени Менаџерки во Македонија за 2017 година

повеќе


Архива на новости

новости


Јуни 2017

Обука за стручни лица за БЗР на тема: „ Превентивни мерки за спречување на повреди при работа „

Согласно Програмата за спроведување на обуки за стручно оспособување на стручните лица за БЗР на 4-ти Јули организираше обука на тема: „Превентивни мерки за спречување на повреди при работа„. Предавачи на обуката беа Слаѓана Андоновска, раководител на секторот за БЗР при Државниот инспекторат за труд, Јосиф Перчиков, државен инспектор за труд од областа на БЗР и Др. Сашо Столески—специјалист по медицина на труд кои во своите излагања ја потенцираа важноста на правилната примена на мерките за спречување на повредите при работ. Учесниците на обуката активно учествуваа на истата преку остварување на плодна дискусија поврзана со темата на обуката. Сите учесници на обуката се здобија со Потврда со бодови за учество на обуката согласно Правилникот за начинот на бодување на стручното усовршување на стручните лица за БЗР.

Архива на новости