Новости

Ноември 2018

Учество на Научната конференција „Загадување на градовите во Република Македонија, кои се решенијата?„

повеќе


Октомври 2018

Технолаб учествуваше на Меѓународна конференција „Енергетика 2018„ во организација на ЗЕМАК

повеќе


Септември 2018

Учество на Технолаб на Конгресот на хемичари и технолози

повеќе


Архива на новости

новости


Септември 2010

Технолаб учествуваше на Меѓународното советување “Енергетика 2010” во организација на Здружението на Eнергетичари на Македонија

На Меѓународното советување “Енергетика 2010” во Охрид во организација на ЗЕМАК Технолаб го претставуваа м-р. Магдалена Трајковска Трпевска, Елена Трпчевска и Дејан Митревски.

М-р Магдалена Трајковска Трпевска ги презентираше трудовите:

  • “ПРОЦЕНКА НА РИЗИК НА РАБОТНИ МЕСТА ВО ЕНЕРГЕТСКО ИНДУСТРИСКИТЕ ОБЈЕКТИ СОГЛАСНО ЗАКОНОТ ЗА БЕЗБЕДНОСТ И ЗДРАВЈЕ ПРИ РАБОТА“ и
  • “ОЦЕНА НА ВЛИЈАНИЕТО ВРЗ ЖИВОТНАТА СРЕДИНА ПРИ ЕКСПЛОАТАЦИЈА НА ЈАГЛЕН НА ПОВРШИНСКИОТ КОП „ОСЛОМЕЈ – ЗАПАД“

Елена Трпчевска го презентираше трудот:

  • “ИСКУСТВА ОД ПРИМЕНА НА СТАНДАРДИТЕ MKS EN ISO 9001 И MKS EN ISO 17025 ВО ОБЛАСТА НА ЖИВОТНА СРЕДИНА И БЕЗБЕДНОСТ ПРИ РАБОТА“.

 

 

Архива на новости