Новости

Ноември 2018

Учество на Научната конференција „Загадување на градовите во Република Македонија, кои се решенијата?„

повеќе


Октомври 2018

Технолаб учествуваше на Меѓународна конференција „Енергетика 2018„ во организација на ЗЕМАК

повеќе


Септември 2018

Учество на Технолаб на Конгресот на хемичари и технолози

повеќе


Архива на новости

новости


Мај 2011

Финализиран е проектот: Изјава за безбедност на работните места во АД ЕЛЕМ, Подружница РЕК Битола

Секторот за Безбедност и заштита при работа во состав на  Технолаб го финализираше проектот: “Изработка на Изјава за безбедност при работа со проценка на ризик на работните места во АД ЕЛЕМ, Подружница РЕК Битола“. Во текот на една година тимот на Технолаб преку работни посети, изврши детално снимање на условите за работа и опасностите и штетностите на над 650 работни места во работните единици Термоелектрана, рудник Суводол и рудник Брод Гнеотино во состав на РЕК Битола. Добиените податоци беа стручно обработени и презентирани во пишан материјал на повеќе од 10.000 страници кој е презентиран пред надлежните во РЕК Битола. Завршувањето на овој најголем проект од ваков тип во Македонија е голема придобивка за целокупниот тим на Технолаб.

 

Архива на новости