Новости

Ноември 2018

Учество на Научната конференција „Загадување на градовите во Република Македонија, кои се решенијата?„

повеќе


Октомври 2018

Технолаб учествуваше на Меѓународна конференција „Енергетика 2018„ во организација на ЗЕМАК

повеќе


Септември 2018

Учество на Технолаб на Конгресот на хемичари и технолози

повеќе


Архива на новости

новости


Јуни 2011

Технолаб учествуваше на Советувањето “ Можности за енергетско искористување на јагленови наоѓалишта во Неготино-Мариово со јамска експлоатација“ организирано од ЗЕМАК

На советувањето под наслов “ Можности за енергетско искористување на јагленови наоѓалишта во Неготино-Мариово со јамска експлоатација“ што се одржа во Неготино во организација на ЗЕМАК, М-р Магдалена Трајковска Трпевска учествуваше со својот труд “ Оценка на влијанието врз животната средина при експлоатација на јагленот од јагленовите наоѓалишта Неготино – Мариово“ .

 

Архива на новости