Новости

Ноември 2018

Учество на Научната конференција „Загадување на градовите во Република Македонија, кои се решенијата?„

повеќе


Октомври 2018

Технолаб учествуваше на Меѓународна конференција „Енергетика 2018„ во организација на ЗЕМАК

повеќе


Септември 2018

Учество на Технолаб на Конгресот на хемичари и технолози

повеќе


Архива на новости

новости


Ноември 2011

Технолаб доби овластување за вршење на обуки за управување со отпад

Со решение бр.11-8410/1 од Министерството за животна средина и просторно планирање објавено во службен весник на РМ бр. 157/2011 Технолаб Доо Скопје е овластено правно лице за вршење на обука за полагање на стручен испит за управување и/или постапување со отпад.

 

Обуката се изведува во просториите на Технолаб, специјално опремени за извршување на квалитетна обука од областа на управување со отпад од страна на стручни лица со положен стручен испит за вршење на работи за управување и/или постапување со отпад.

 

Архива на новости