Новости

Декември 2017

„Одржување на безбедноста при работа на работни места во рудници за експлоатација на суровини Искуства од Бучим, Радовиш “

повеќе


Октомври 2017

Прва работилница “ Сите дишеме (Ч)ист воздух“

повеќе


Јуни 2017

Учество на Технолаб на Бизнис самитот во Трст, Италија

повеќе


Архива на новости

Заштита на животната средина


Секторот за Заштита на животната средина во состав на Технолаб има долгогодишно искуство на полето на заштита на животната средина.

Технолаб поседува Овластување од Министерството за животна средина и просторно планирање за вршење на стручни работи од областа на заштита на животната средина.

Мултидисциплинарниот тим од секторот за Заштита на животната средина го сочинуваат експерти за Студии за оценка на влијание врз животната средина и Стратегиска оцена на влијание врз животната средина, инжинери за заштита на животната средина, хемиски инжинери, инжинери технолoзи и многубројни надворешни соработници.

Технолаб преку својот сектор за Заштита на животна средина нуди широк спектар на услуги од областа на заштитата на животната средина во кои спаѓаат:

 

 

 • Изработка на апликации за добивање на дозволи за усогласување со оперативен план ( А  и Б дозволи)
  [ Референтна листа ]

 • Мониторинг на емисии на загадувачки супстанции во воздух
       [ Референтна листа ]

 • Контрола на квалитетот на воздухот ( емисија и имисија)
       [ Референтна листа ]

 • Изработка на стручни и научни проекти од областа на заштита на животната средина
  [ Референтна листа ]