Новости

Јуни 2018

На иновативниот проект на Технолаб му е доделен грант од Фондот за иновации и технолошки развој во рамките за Првиот повик за финансирање на проекти во рамките на Столб 3 од Планот за економски раст на Влада на Република Македонија

повеќе


Јуни 2018

Тимот на Технолаб учествуваше на петдневен тренинг за одржливо управување со контаминирани локации во рамките на проектот на УНИДО за „Отстранување на техничките и економските бариери за иницирање на активности за деконтаминирање на локацијата на ОХИС“

повеќе


Март 2018

Генералниот менаџер на ТЕХНОЛАБ М-р Магдалена Трајковска Трпевска е избрана за една од 10-те Топ Жени Менаџерки во Македонија за 2017 година

повеќе


Архива на новости

Заштита на животната средина


Секторот за Заштита на животната средина во состав на Технолаб има долгогодишно искуство на полето на заштита на животната средина.

Технолаб поседува Овластување од Министерството за животна средина и просторно планирање за вршење на стручни работи од областа на заштита на животната средина.

Мултидисциплинарниот тим од секторот за Заштита на животната средина го сочинуваат експерти за Студии за оценка на влијание врз животната средина и Стратегиска оцена на влијание врз животната средина, инжинери за заштита на животната средина, хемиски инжинери, инжинери технолoзи и многубројни надворешни соработници.

Технолаб преку својот сектор за Заштита на животна средина нуди широк спектар на услуги од областа на заштитата на животната средина во кои спаѓаат:

 

 

 • Изработка на апликации за добивање на дозволи за усогласување со оперативен план ( А  и Б дозволи)
  [ Референтна листа ]

 • Мониторинг на емисии на загадувачки супстанции во воздух
       [ Референтна листа ]

 • Контрола на квалитетот на воздухот ( емисија и имисија)
       [ Референтна листа ]

 • Изработка на стручни и научни проекти од областа на заштита на животната средина
  [ Референтна листа ]