Проект поддржан од Фонд за иновации: Развој на нови методи за испитување на животната средина

Во периодот од октомври 2018 до декември 2019, Технолаб го реализираше проектот „Развој на нови методи за испитување на животната средина“, финансиски поддржан од Фондот за иновации и технолошки развој.

Анализа на почва

Лабораторијата на Технолаб врши мострирање на примероци од почва и нивна анализа со примена на стандардни лабораториски методи. Опсегот на […]

Обука за безбедност и заштита при работа

Обуката за безбедност и заштита при работа е една од мерките со кои секој работодавач обезбедува безбедност и здравје при работа за своите вработени од секој аспект поврзан со работата и истата е задолжителна за сите вработени во една компанија.

Сертификати

Изградениот бренд на Технолаб како лидер во областа на заштита на животната средина и заштита при работа се темели на […]

Референтна листа

Технолаб со гордост ја истакнува својата повеќегодишна соработка со многубројните свои коминтенти, корисници на услугите во областа на заштита на […]

Капацитети

Компанијата Технолаб располага со сопствени просторни капацитети во кои ја извршува својата дејност. Работните простории на Технолаб се адекватно опремени […]

Нашиот тим

Тимот на Технолаб го предводи М-р Магдалена Трајковска Трпевска, магистер по хемиски науки, основач и генерален менаџер. Составот на тимот […]

20 години Технолаб

Компанијата ТЕХНОЛАБ е формирана во 2000 година како посебен деловен субјект со цел обезбедување компетентни услуги во областа на заштита […]