Новости

Октомври 2017

Прва работилница “ Сите дишеме (Ч)ист воздух“

повеќе


Јуни 2017

Учество на Технолаб на Бизнис самитот во Трст, Италија

повеќе


Јуни 2017

Обука за стручни лица за БЗР на тема: „ Превентивни мерки за спречување на повреди при работа „

повеќе


Архива на новости

Референтна Листа


Технолаб со гордост ја истакнува својата повеќегодишна соработка со многубројните свои коминтенти, корисници на услугите во областа на заштита на животната средина и безбедност при работа.

Во своето 15-годишно работење од архивата на ТЕХНОЛАБ се излезени 3800 документи од кои:
Од секторот Животна средина:

• 450 елаборати за заштита на животната средина
• 25 Студии за оцена на влијание врз животната средина (ОВЖС)
• 85 Извештаи за стратегиска оцена на животната средина (СОЖС)
• 65 Апликации за добивање на дозволи за усогласување со оперативен план ( А  и Б дозволи)
• 40 други проекти вклучувајќи и работа на меѓународни проекти


Од секторот Заштита и безбедност при работа:

• 75 Стручни документации за утврдување или ревизија на работни места на кои стажот на осигурување се смета со зголемено траење (бенифициран стаж)
• 350 Елаборати проценки на професионални ризици како основа за Изјава за безбедност
• Обучени се 16.000 работници за безбедност при работа од 900 фирми во Р. Македонија


Од секторот Лабораторија за животна и работна средина и Инспекциско тело:

• 1500 лабораториски извештаи од извршени мерења во животна средина
• 520 лабараториски извештаи од извршени мерења во работна средина
• 530 инспекциски извештаи од извршена контрола во животна и работна средина


Последно ажурирано јануари 2015


Дел од фирмите, по дејности,  кои му ги доверија на  ТЕХНОЛАБ работите од областа на заштита на животната средина и заштита и безбедност при работа се и следните:

нарачател / инвеститордејност
 • АД ЕЛЕМ,
  Подружници: РЕК Битола, РЕК Осломеј,
  ДИРЕКЦИЈА, ЕНЕРГЕТИКА, ХЕЦ МАВРОВО,
  ХЕЦ ШПИЛЈЕ, ХЕЦ ГЛОБОЧИЦА
 • ЕВН МАКЕДОНИЈА
 • ТОПЛИФИКАЦИЈА АД СКОПЈЕ

производство и дистрибуција на електрична енергија и топлинска енергија

 • Фени Индустри, Кавадарци
 • Макстил, Скопје
 • Скопски Легури, Скопје
 • Арцелор Миттал, Скопје
 • Силмак, Јегуновце

металургија

 

 

 • Индоминерали и метали, Пробиштип
 • Рудник за бакар Бучим, Радовиш
 • Рудник САСА, Македонска Каменица
 • Рудник за јаглен Суводол, Битола
 • Рудник за јаглен Осломеј Кичево
 • Други...

 

експлоатација на руди

 • ТКС Империјал Тобако Скопје

тутунска индустрија

 • АД Окта, Скопје
 • Макпетрол АД Скопје

 

производство и дистрибуција на нафтени деривати

 • Титан Цементарница Усје, Скопје
 • Адинг, Скопје
 • Неметали Огражден, Струмица
 • АДГ АБ Скопје
 • Кнауф Дебар Радика
 • Бомекс Рефрактори

 

производство на градежни материјали

 • АД АЛКАЛОИД Скопје
 • ТГС Технички Гасови Скопје
 • Месер Вардар Техногас Скопје
 • Галафарм, Скопје
 • Галениус, Скопје

хемиска индустрија и фармација

 • Џонсон Контролс
 • Џонсон Мети
 • Хај Теч Корпорација
 • Раде Кончар-контактори и релеи

електроиндустрија

 • АД ПИВАРА Скопје
 • Кожувчанка Кавадарци
 • Жито Југ Кавадарци
 • Благој Ѓорев Велес
 • Дамекс Скопје
 • Вивакс Скопје
 • Жито Вардар Велес
 • Мис Глобус Скопје
 • Промес
 • Солета Скопје
 • Кри Кри Куманово
 • Екстра Меин Куманово
 • МИК Свети Николе
 • Аневски Винерија Штип
 • Ад Оранжерии Хамзали

производство на храна, прехрамбени производи, пијалоци и адитиви за прехрамбена индустрија

 • ЈКП Дрисла, Скопје
 • Чистота и зеленило, Куманово
 • Комуналец, Гевгелија
 • Еко Клуб Битола
 • Отпад Суровина, Скопје
 • Новометал, Скопје

собирање, складирање и преработка на отпад

 • МЗТ Опрема за возила
 • 8-ми Октомври-Металец, Крива Паланка
 • Фаморд Скопје
 • Еуротехника Охрид

производство на метални производи

 • АДГ Илинден Скопје
 • Илинден Градба, Струга
 • Бетон Трејд Велес
 • КГМ Инжинеринг Скопје
 • Бортас Скопје
 • Аиркон Скопје

градежништво

 • Принцес Казино, Гевгелија
 • Принцес Груп, Гевгелија
 • Вип Турист, Скопје
 • Македонија Турист

хотели

 • Тетекс, Тетово
 • Фротирка, Делчево
 • ЗЕН Штип
 • Ритекс Спа, Тетово
 • Нова Текстил Виница
 • Калатекс, Скопје

текстилна индустрија

 • ПроКредит Банка
 • Шпаркасе банка

банкарство

 • АД Осигурителна полиса
 • Национално биро за осигурување

осигурителни компании

 • Македонски телеком
 • Вип Оператор
 • Он Нет
 • Кејблтел Скопје

телекомуникации

 • Радио Антена 5

медиуми

 • Идеа Плус Комуникејшнс Скопје
 • Имиџ Плус Скопје
 • Проктер и Гембл Скопје

маркетинг

 • Скопски пазар АД

трговија

 • Логин Системи
 • Сеавус

компјутерски софтвер

 • Општина Аеродром
 • Општина Гази Баба
 • Општина Македонски Брод
 • Општина Старо Нагоричане
 • Општина Битола
 • Општина Дебар
 • Општина Гевгелија
 • Општина Илинден
 • Општина Сарај
 • Општина Пробиштип
 • Општина Кочани
 • Општина Свети Николе

органи на локална самоуправа