Политика за приватност

Оваа Политиката за приватност на личните податоци го уредува начинот на кој Технолаб ДОО Скопје(во понтамошен текст Технолаб) ги собира, користи и обработува податоците собрани од посeтителите на нашата интернет страна.

Кои информации ги собираме?

За време на посетата на интернет страната, Вашата приватност целосно се почитува. При

посета на интернет страната https://tehnolab.com.mk, ние ги обработуваме Вашите лични податоци (лични податоци и податоци за контакт), само доколку доброволно ги  дадете.

Преку обработката на Вашите лични податоци ние го унапредуваме квалитетот на услугата, односно истото ни овозможува поефикасно одговарање на Вашите барања. Вашите лични податоци нема да се обработуваат за ниту една друга цел, освен за целта заради која се собрани. Обработка на Вашите лични податоци за друга цел, може да се врши единствено врз основа на Ваша претходна согласност.

За кои цели се собираат и обработуваат Вашите податоци?

Компанијата може да собира и обработува лични податоци за следниве цели:

 • Известувања за интервјуа за вработување
 • Вработување или практична работа
 • Анкета за задоволство на клиентите
 • За доставување на фактура или профактура
 • За да ве контактираме: Да ве контактираме по е -пошта, телефонски повици, СМС -пораки или други еквивалентни форми на електронска комуникација.
 • За доставување на новости поврзани со Технолаб

На кој начин се врши обработката на личните податоци?

Обработката на Вашите лични податоци Технолаб ја врши согласно прописите за заштита на лични податоци на Република Северна Македонија, преземајќи ги сите пропишани                     технички и организациони мерки за обезедување на тајност и заштита при обработката на личните податоци со кои располага, а кои се дел од интерниот систем за заштита на лични податоци.

Личните податоци може да бидат единствено доставени само на  надлежните органи, согласно со законски предвидената постапка.

Категории на лични податоци што ги обработуваме:

 • Податоци за идентификација (име и презиме)
 • ЕМБГ
 • Година и место на раѓање
 • Контакт информации (email адреса, телефон)
 • Описни податоци/пораки

Зачувување на вашите лични податоци

Во текот на своето работење Технолаб ќе ги задржи вашите лични податоци само онолку долго колку што е потребно за целите наведени во оваа Политика за приватност. Ние ќе ги задржиме и користиме вашите лични податоци до степен до кој е потребно за да се усогласиме со нашите законски обврски, ќе ги решаваме споровите и ќе ги спроведуваме нашите правни договори и политики.

Категории на корисници на податоци или примачи на кои можеме да им ги доставиме личните податоци:

 • Друштво за осигурување
 • Управа за јавни приходи
 • Министерство за внатрешни работи
 • Јавно обвинителство
 • Министерство за правда
 • Надлежни инспекциски установи
 • Судови
 • Нотари и извршители
 • И останати овластени државни установи

Компанијата може да ги открие вашите лични податоци доколку таквата акција е неопходна за:

 • Усогласување со некоја законска норма
 • Спречување или истражување на можни грешки при давањето на услугите од страна на компанијата
 • Заштита на личната безбедност на корисниците на услугата или на јавноста

Обработувачи на податоци кои можат да имаат пристап до личните податоци:

 • Агенции за наплата на побарувања, со цел вршење на услуги за наплата на побарувања
 • Осигурителни друштва
 • Маркетинг агенции, со цел вршење на активности со цел реализација на маркетинг активности и известувања на корисници
 • Надворешни изведувачи на ИТ услуги, со цел вршење на услуги за одржување на системите, администрација и развој на системи и апликации
 • Сметководители, со цел извршување на активности од областа на смеководството
 • Надворешни даватели на услуги поврзани со архивирање на податоци

Автоматско одлучување врз основа на личните податоци:

За време на оваа обработка на лични податоци, не се случува автоматско одлучување врз основа на личните податоци.

Пренос на вашите лични податоци

Вашите информации, вклучувајќи ги и личните податоци, се обработуваат во рамки на Компанијата. Тоа значи дека овие информации не се предмет на пренесување.

Компанијата ќе ги преземе сите чекори што се разумно неопходни за да се осигура дека Вашите податоци се третираат безбедно и во согласност со оваа Политика на приватност и дека нема да се изврши пренос на Вашите лични податоци на организација или земја, освен ако не постојат соодветни контроли, вклучително и безбедноста на Вашите податоци и други лични информации.

Вашите права како субјекти на лични податоци
Во согласност со Законот за заштита на личните податоци, како субјект чии лични податоци ги обработуваме, ги имате следниве права:

– да се информирате од Технолаб околу начинот на обработката на личните податоци вклучително дали личните податоци се користат согласно целта за која се дадени;

– да побарате од Технолаб да ги дополни, измени и/или ажурира ако Вашите лични податоци се нецелосни, неточни, или неажурирани со поднесување на барање;

– да побарате од Технолаб да ја ограничи обработката на лични податоци со соодветно означување кои личните податоци ќе се чуваат; тука линк до документ;

– да побарате од Технолаб да ги избрише Вашите лични податоци;

– да поднесете барање до Технолаб со кое што ќе ја повлечете согласноста дадена за цели на обработка на личните податоци

– да поднесете приговор за начинот на обработката на Вашите лични податоци.

Овие права може да ги остварите преку информациите и документите кои се достапни на следниот линк https://tehnolab.com.mk/kontakt-i-lokaci-a/

Други информации

Имајќи ја во предвид природата на Интернетот, треба да се напомене дека при користењето на интернет страната, пасивно и автоматски се собираат податоци за навиките и преференциите на корисниците. При посетата на интернет страната од корисниците, Технолаб може да евидентира информации поврзани со нив, кои сами по себе не се доволни за да идентификауваат одредено лице и претставуваат статистички показатели кои се користат заради подобрување на квалитетот на интернет страната.

Колачиња на пребарувачот на интернет Колачиња (“cookies”) се мали текстуални фајлови кои се снимаат на вашиот компјутер или мобилен уред заради подобрување на корисничкото искуство и не се поврзуваат со вашите лични податоци кои претходно сте ни ги доставиле. Со помош на колачињата Технолаб го следи движењето на посетителите на интернет страната и на тој начин собира податоци за подобро разбирање за користењето на интернет страната од страна на посетителите, со цел да се подобри корисничкото искуство, да се оптимизира и унапреди функционалноста на интернет страната. Колачињата ни овозможуваат да го препознаеме Вашиот интернет пребарувач, при следната посета на интернет страната. Колачињата може да ги зачуваат Вашите преференции и други технички информации можат да читаат податоци или информации од вашиот хард диск или мобилен телефон, ниту пак да читаат други зачувани фајлови за колачиња од други интернет страни.

Промени во политиката за приватност на личните податоци

Технолаб има право да ја ажурира оваа политика за приватност на личните податоци во кое било време. Кога ќе го направиме тоа, ќе дадеме известување на интернет страната и ќе го ревидираме датумот на ажурирање на крајот на овој документ. Корисникот се согласува дека е негова одговорност периодично да ја проверува Политиката за приватност и дека е свесен за промените.

Контакт

Доколку сакате Вашите податоци да бидат корегирани или избришани или доколку имате какви било прашања или предлози од областа на заштитата на личните податоци, можете да нè контактирате на следната електронска адреса: oflp@tehnolab.com.mk

Напоменуваме дека електронската адреса од која што ќе не контактирате и останатите лични податоци, како и содржината на Вашите барања или предлози, нема да бидат искористени за ниту една друга цел освен за да Ви одговориме на Вашето барање, прашање или предлог упатен до нас.