Лабораторија за испитување на животна и работна средина

Aкредитирана лабораторија за тестирање согласно MKC ISO/IEC 17025:2018 (сертификат бр. ЛТ-008)

Лабораторијата на Технолаб ја сочинуваат:

  • теренска лабораторија (земање на примероци од воздух, вода, почва и отпад) и
  • аналитичка лабораторија за вршење на хемиски анализи на примероци од животна средина.

Лабораторијата на ТЕХНОЛАБ е горда на квалитетот на услугите што ги дава на своите клиенти. При тоа, лабораторијата постојано работи на усовршување и подобрување на нивото на услуги преку следење на светските трендови во испитувањата , постојана едукација на вработените, осовременување на опремата и просторот за испитувања, воведување на нови методи за испитување и учество во меѓународни меѓулабораториски испитувања.

Услуги

Лабораторијата на Технолаб поседува технички и персонални капацитети за спроведување на целосен мониторинг на животната средина што вклучува планирање и […]
Испитувањето на тешки метали во лабораториајта на Технолаб се изведува со емисиона спектрометрија со индуктивно спрегната плазма (ICP-OES). Оваа метода […]
Лабораторијата на Технолаб е прва и единствена лабораторија во Македонија акредитирана за карактеризација и категоризација на отпад. Во опсегот на […]
Условите во работната средина се важен фактор кој влијае на безбедноста на вработените и нивната ефикасност на работните места. Со […]
Емисиите на загадувачки супстанции во воздух се една од причините за нарушениот квалитет на воздухот. Тимот на теренската лабораторија на […]
Лабораторијата на Технолаб нуди услуга за мониторинг на квалитет на амбиентен воздух и одредување на концентрација на: суспендирани честички, фракција […]
Лабораторискиот тим од теренската лабораторија на Технолаб врши акредитирани мерења и оценка на бучава во животна средина и мерење на […]
Лабораторијата на Технолаб е акредитирана лабораторија за земање на примероци од отпадни и површински води и анализа на примероците за […]
Лабораторијата на Технолаб врши мострирање на примероци од почва и нивна анализа со примена на стандардни лабораториски методи. Опсегот на […]