Анализа на отпадни и површински води

Лабораторијата на Технолаб е акредитирана лабораторија за земање на примероци од отпадни и површински води и анализа на примероците за следните параметри:

 • температура и pH
 • електролитска спроводливост
 • суспендирани материи
 • амониум јони и амонијак
 • нитрати
 • нитрити
 • хлориди
 • сулфати
 • фосфати
 • железо
 • манган
 • никел
 • хром
 • слободен и вкупен хлор
 • вкупен азот
 • ХПК
 • растворен кислород
 • БПК
 • TOC
 • флуороди
 • сулфиди
 • масти и масла
 • фенолен индекс
 • анјонски детергенти
 • вкупни материи (сув остаток)
 • тешки метали и
 • жива