Безбедност и заштита при работа

Безбедноста при работа е мултидисциплинарна област која се однесува на здравјето и безбедноста на вработените на нивните работни места.
Правилното управување со безбедноста при работа е бенефит за секоја компанија.

Технолаб согласно Овластување од Министерството за труд и социјална политика бр. 07-3852/4 од 07.06.2010 година е овластена компанија за вршење на стручни работи од областа на безбедност и заштита при работа.

Тимот кој работи во состав на секторот за безбедност и заштита при работа е составен од инжинери со положен стручен испит за БЗР со докажана стручност и повеќегодишно искуство .

Услуги

Побарајте понуда Проценка на ризик на работните места и изјава за безбедност Проценката на ризик на работно место се изработува согласно Законот за безбедност при работа. Согласно Овластувањето од МТСП, Технолаб е […]
Обуката за безбедност и заштита при работа е една од мерките со кои секој работодавач обезбедува безбедност и здравје при работа за своите вработени од секој аспект поврзан со работата и истата е задолжителна за сите вработени во една компанија.
Согласно Законот за безбедност и заштита при работа вработените во компанијата избираат свој претставник за безбедност при работа со права […]
Обуките за противпожарна заштита, евакуација и спасување се дел од сетот на мерки за обезбедување на безбедноста на работните места […]
Правилникот за лична заштитна опрема се изработува согласно специфичностите на работните места во компанијата и со истиот се дефинира личната […]
Согласно законот за БЗР средствата за работа во секоја компанија треба да се одржуваат во исправна состојба и повремено да […]
Во делот на следење и контрола на условите во средината каде вработените ги извршуваат своите работни задачи Технолаб ги нуди […]
Во областа на БЗР Технолаб нуди услуга за преглед и испитување на отпор на нисконапонска електрична инсталација со цел навремено […]
Во областа на безбедност и заштита при работа стручниот тим на Технолаб изработува стручни и проектни документации од областа на […]