Мерење и анализа на услови во работна средина

Во делот на следење и контрола на условите во средината каде вработените ги извршуваат своите работни задачи Технолаб ги нуди следните услуги:

  • мерење на микроклиматски услови (температура, релативна влажност и брзина на струење на воздухот), периодично во зимски и летен период
  • мерење на ниво на бучава
  • мерење на осветленост
  • мерење на хемиски штетности (прашина, органски и аноргански пареи и гасови

Мерењата се изведуваат во текот на работниот процес со користење на стандардна мерна опрема и согласно стандарни методи.