Барање за понуда за услуги од областа на Безбедност и здравје при работа

  Податоци за подносителот на барањето:

  Други податоци:

  Вкупен број на вработени *:

  Број на работни места
  по систематизација *:

  БАРАМЕ ПОНУДА ЗА СЛЕДНИТЕ УСЛУГИ: *

  Мерења на услови во работна средина:
  микроклимабучаваосветленостхемиски штетности