Капацитети

Компанијата Технолаб располага со сопствени просторни капацитети во кои ја извршува својата дејност. Работните простории на Технолаб се адекватно опремени согласно активностите кои во нив се одвиваат.

Од аспект на техничко-технолошките капацитети, аналитичката и теренската лабораторија во склоп на Технолаб располагаат со современа аналитичка и мерна опрема согласно барањата на стандардите за квалитет.