Едукативен тренинг центар

Едукативниот тренинг центар во состав на Технолаб спроведува стручни обуки од областа на безбедност при работа и заштита на животна средина.

Консултантски услуги и обуки за имплементација на системи за квалитет

Како резултат на свооето долгогодишно искуство во имплементацијата на системите за квалитет Технолаб нуди консултантски услуги и специјализирани обуки за […]
Согласно добиено овластување од Министерството за труд и социјална политика, Технолаб спроведува обуки за стручно оспособување на стручни лица за […]
Тим од експерти со положен стручен испит за управување со отпад реализира индивидуални или колективни обуки за управување и постапување […]