Обуки од областа на БЗР

Согласно добиено овластување од Министерството за труд и социјална политика, Технолаб спроведува обуки за стручно оспособување на стручни лица за БЗР кои се бодуваат согласно Правилникот за начинот на бодување на стручните обуки пропишан од МТСП.

Од областа на безбедност при работа во тренинг центарот на Технолаб се организираат и обуки за претставници на вработените за БЗР.