Заштита на животната средина

Во Технолаб, Секторот за Заштита на животната средина посветено работи на остварување на глобално прифатените стратегии за заштита на животната средина.

Нашата работа е фокусирана на следење на новите трендови и технологии во областа со цел одржување на нашата стручност и компетентност согласно меѓународните стандарди и националната регулатива во областа на заштита на животната средина.

Мултидисциплинарниот тим од секторот за Заштита на животната средина го сочинуваат експерти за Студии за оценка на влијание врз животната средина и Стратегиска оцена на влијание врз животната средина, инжинери за заштита на животната средина, хемиски инжинери, инжинери технолoзи и многубројни надворешни соработници.

Услуги

Согласно Законот за животна средина, Елаборат за заштита на животната средина се изработува со цел да се оцени влијанието врз […]

Технолаб нуди услуга за подготовка на Апликација за добивање на А или Б интегрирана еколошка дозвола. Инсталациите кои со својата […]

Согласно националната регулатива, инсталациите кои со својата дејност влијаат врз животната средина треба редовно да вршат мониторинг на медиумите и […]
Стручниот и експертски тим на Технолаб поседува долгогодишно искуство во изработка на стручни и научни проекти од областа на животната […]

Постапката за стратегиска оцена на влијание врз животната средина (СОЖС) е пропишана со Законот за животна средина и истата задолжително […]

Експертскиот тим на Технолаб се состои од професионален кадар за изработка на Студии за оцена на влијание врз животната средина […]