Изработка на стручни и научни проекти од областа на заштита на животната средина

Стручниот и експертски тим на Технолаб поседува долгогодишно искуство во изработка на стручни и научни проекти од областа на животната средина како:

  • Интегрирани катастри на загадувачи на животната средина
  • Планови за подобрување на квалитетот на воздухот
  • Елаборати и студии за испитување на загадувањето на воздухот
  • Програми и планови за управување со отпад
  • Локални еколошки акциони планови
  • и др.