Изработка на студии за оцена на влијание врз животната средина (ОВЖС)

Експертскиот тим на Технолаб се состои од професионален кадар за изработка на Студии за оцена на влијание врз животната средина (ОВЖС) вклучувајќи двајца експерти кои се дел листата на експерти за оцена на влијание на проектите врз животната средина на Министерството за животна средина и просторно планирање.