Консултантски услуги и обуки за имплементација на системи за квалитет

Како резултат на свооето долгогодишно искуство во имплементацијата на системите за квалитет Технолаб нуди консултантски услуги и специјализирани обуки за имплементација на системите за квалитет и тоа:

  • ISO 17025 – Систем за квалитет и компетентност на лаборатории за тестирање и калибрација
  • ISO 17020- Систем за квалитет и компетентност на инспекциски тела
  • ISO 14001 – Систем за управување со животната средина
  • ISO 45001 – Систем за управување со здравје и безбедност при работа
  • ISO 15189 – Систем за квалитет и компетентност на медицински лаборатории и др.