Обуки за управители со отпад

Тим од експерти со положен стручен испит за управување со отпад реализира индивидуални или колективни обуки за управување и постапување со отпад. Обуките се реализираат согласно подготвена програма со цел на слушателите да стекнат стручни знаења од областа на управувањето и постапувањето со отпадот кои им се неопходни за полагање на испитот за стекнување на експертски статус на управител за отпад кој го организира МЖСПП.