Испитување на средствата за работа

Согласно законот за БЗР средствата за работа во секоја компанија треба да се одржуваат во исправна состојба и повремено да се врши преглед и испитување со цел утврдување дали истите се безбедни за работа.

Согласно Овластувањето од МТСП, Технолаб е овластен правен субјект за тестирање и контрола на опремата за работа од аспект на БЗР.