Проекти и стручни документации од областа на БЗР

Во областа на безбедност и заштита при работа стручниот тим на Технолаб изработува стручни и проектни документации од областа на БЗР согласно барањата на своите коминтенти. Стручните лица за БЗР во состав на секторот за БЗР изработува:

  • Студии (стручни документации) за остварување на право на стаж на осигурување со зголемено траење (бенифициран стаж)
  • Ревизии на стручни документации за бенифициран стаж
  • Изработка на планови за БЗР на градилиште
  • Годишни планови за безбедност при работа
  • и др.