Изработка на правилник за лична заштитна опрема

Правилникот за лична заштитна опрема се изработува согласно специфичностите на работните места во компанијата и со истиот се дефинира личната заштитна опрема со која треба да се задолжат вработените со цел нивна заштита при вршење на работните задачи.

Стручниот тим на Технолаб нуди услуга за изработка на Правилник за лична заштитна опрема за работни места во сите сектори на стопанството.