Мониторинг на квалитет на амбиентен воздух

Лабораторијата на Технолаб нуди услуга за мониторинг на квалитет на амбиентен воздух и одредување на концентрација на:

  • суспендирани честички, фракција ЦЧ10
  • суспендирани честички, фракција ЦЧ2,5
  • тешки метали во амбиентен воздух
  • сулфур диоксид
  • азот диоксид
  • левоглукосан во примероци ЦЧ10