Мерење и анализа на услови во работна средина

Условите во работната средина се важен фактор кој влијае на безбедноста на вработените и нивната ефикасност на работните места. Со цел редовна контрола на работните услови, Технолаб нуди услуги за мерење на услови во работна средина и тоа:

  • мерење на микроклиматски услови (температура, релативна влажност, брзина на струење на воздух)
  • мерење на осветленост
  • одредување на професионалната изложеност на бучава
  • мерење на хемиски штетности (прашина, органски испарливи соединенија, ….