Анализа на почва

Лабораторијата на Технолаб врши мострирање на примероци од почва и нивна анализа со примена на стандардни лабораториски методи. Опсегот на акредитирани методи за анализа на примероци од почва опфаќа:

  • предтретман на примероци
  • определување на pH
  • одредување на хумус
  • одредување на вкупен азот
  • одредување на вкупен фосфор
  • масти и масла
  • одредување на сува материја и
  • тешки метали во почва.