Мерење на ниво на бучава во животна и работна средина

Лабораторискиот тим од теренската лабораторија на Технолаб врши акредитирани мерења и оценка на бучава во животна средина и мерење на бучава во работна средина.