Категоризација и карактеризација на отпад

Лабораторијата на Технолаб е прва и единствена лабораторија во Македонија акредитирана за карактеризација и категоризација на отпад.

Во опсегот на акредитирани методи за испитување на отпад вклучени се 17 методи за испитување на цврст отпад и исцедок од отпад тоа:

 • земање на примероци од отпадни материјали,
 • исцедување на гранулирани отпадни материјали и талози,
 • определување на елементи со ISP-OES,
 • определување на сув остаток или содржина на вода,
 • определување на pH од исцедок при карактеризација на отпад и мил,
 • определување на електролитска спроводливост,
 • определување на нитрити, сулфати, сулфиди, хлориди, амониум јони и флуориди,
 • определување на фенолен индекс,
 • определување на вкупен оргнски јаглерод,
 • определување на вкупно растворени цврсти материи и
 • определување на температура на палење.