Институтот за акредитација на Р.Македонија му додели на Технолаб Сертификат за Акредитација на лабораторијата за еколошки испитувања бр. ЛТ-008

Институтот за акредитација на Р.Македонија му додели на Технолаб Сертификат за Акредитација на лабораторијата за еколошки испитувања  бр. ЛТ-008 со што Лабораторијата на Технолаб  станува првата и единствена приватна лабораторија во Р. Македонија сертифицирана согласно стандардот МКЦ ИСО/ИЕЦ 17025:2006 за вршење на теренски и лабораториски тестирања во областа на животната средина и безбедност и здравје при работа.