Контрола на физички штетности во работна средина

Инспекциското тело на Технолаб е акредитирано за:

  • контрола на бучава во работна средина
  • контрола на осветленост во работна средина ( на работни места во затворени и отворени простории)
  • контрола на микроклиматски услови (температура, релативна влажност и брзина на струење на воздух) во работна средина