Контрола на квалитет на амбиентен воздух

Согласно сертификатот за акредитација, инспекциското тело врши контрола и оценка на квалитетот на амбиентниот воздух преку земање на мостри од амбиентен воздух и одредување на:

  • концентрација на ЦЧ10
  • концентрација на ЦЧ2,5 и
  • концентрација на SO2