Технолаб претставуван од м-р. Магдалена Трајковска Трпевска учествуваше на 11-та заедничка конференција и работилница на TFEIP и EIONET

Конференција се одржа од 10-ти до 11-ти мај во Кипар. Целта на оваа конференција е размена на експертски мислења на тема изработка на инвентар на емисии во воздух, со акцент на најновите истражувачки проекти и  достигнувања на полето на Инвентарите на емисии (Emission Inventory).