Новости

Ноември 2018

Учество на Научната конференција „Загадување на градовите во Република Македонија, кои се решенијата?„

повеќе


Октомври 2018

Технолаб учествуваше на Меѓународна конференција „Енергетика 2018„ во организација на ЗЕМАК

повеќе


Септември 2018

Учество на Технолаб на Конгресот на хемичари и технолози

повеќе


Архива на новости

Инспекциско тело


СертификатСекторот Инспекциско тело за безбедност при работа и заштита на животна средина во состав на Технолаб во декември 2010 година се здоби со сертификат за акредитација согласно стандардот МКС EN ISO/IEC 17020:2006 тип А.

Институтот за акредитација на Република Македонија му додели на Технолаб сертификат за акредитација бр. ИТ – 034, со кој му се овозможува да врши инспекција (контрола) на условите во работна средина (микроклиматски услови, осветленост и бучава) и бучава во животна средина.

Во рамките на опсегот на акредитација Технолаб врши:

  • Контрола на микроклиматски услови во работна средина
    • Контрола на температура, релативна влажност и брзина на струење на воздухот
  • Контрола на физички штетности во работна средина
    • Контрола на бучава
    • Контрола на осветленост
  • Контрола на бучава во животна средина

[ увид во сертификатот за ИНСЕПКЦИСКО ТЕЛО ]