Инспекциско тело

Контрола на физички штетности во работна средина

Инспекциското тело на Технолаб е акредитирано за: контрола на бучава во работна средина контрола на осветленост во работна средина […]

Инспекциското тело нуди услуга за контрола и оценка на бучавата во животна средина […]

Согласно сертификатот за акредитација, инспекциското тело врши контрола и оценка на квалитетот на амбиентниот воздух преку земање на мостри од […]